Eesti Looduse fotov�istlus
2005/4   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
el ksib EL 2005/4
Kuhu suunatakse tnavu veemajanduse investeeringurahad?

Tnavuse aasta investeeringute maht Eesti veemajanduse arendamiseks on hinnanguliselt seitsesada miljonit krooni. Sellest suurem osa, ligi viissada miljonit, on Euroopa Liidu abi. Lisanduvad veel toetusrahad keskkonnainvesteeringute keskuselt ning kohalike omavalitsuste ja vee-ettevtete kaasfinantseeringud. Kikide investeeringute kaugem eesmrk on viia meie asulate veemajandus vastavusse Euroopa Liidu asulareovee ja joogivee direktiividega: vastavalt 2010. ja 2013. aastaks.

Enamasti katab Euroopa Liit suurte veemajandusprojektide kuludest 7585%. lejnud osa tuleb kohalikelt omavalitsustelt, vee-ettevtetelt ja/vi riigilt. Mahukamatest tdest peavad sel aastal lpule judma Narva ja Kohtla-Jrve reoveepuhastite rekonstrueerimine: sinna investeeritakse vastavalt 38 miljonit ja 218 miljonit krooni. Samuti uuendatakse Narvas vee- ja kanalisatsioonissteeme 34 miljoni krooni eest. Suurematest linnadest on hlmatud ka Tartu: linna vee- ja kanalisatsioonissteemi laiendatakse ja rekonstrueeritakse tnavu 130 miljoni krooni eest. Sama laadi projekt on kimas Valgas, kus 2005. aasta investeeringute mahuks on planeeritud 56 miljonit krooni. Ka Viljandi reoveepuhasti ehituseks on sellel aastal kavandatud 33 miljonit krooni.

Ulatuslikematest projektidest hakatakse tnavu ellu viima Matsalu ja lnesaarte alamvesikondade veemajandusprojektides kavandatud tid. Kaasatud on 35 kohalikku omavalitsust viiest maakonnast: Saare-, Hiiu-, Lne-, Rapla-, ja Prnumaalt. Et vajalikke tid teha, on loodud ja laiendatud kohalikke vee-ettevtteid, mille osanikeks on omavalitsused. Kesoleval aastal investeeritakse selle tarbeks 110 miljonit krooni. Kavas on alustada ka Emaje-Vhandu valgala projekti titmist; sellega on seotud 28 kohalikku omavalitsust Vru-, Plva-, Tartu-, Jgeva- ja Ida-Virumaal.Antti Tooming
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012