Eesti Looduse fotov�istlus
10/2002   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
artiklid EL 10/2002
Keskkonnahoid ja sstlik areng messipeeglis

Eesti Nituste AS korraldab Messikeskuses 6.8. novembril VII keskkonnatehnika- ja -tehnoloogiamessi Keskkond 2002, mis annab phjust peatuda messide korralduse ldistel teemadel ning lhemalt keskkonnamessil.

Keskkond on ks Eesti staaikamaid ja teenekamaid messikaubamrke. Seda on alates 1990. aastast korraldatud le aasta. Mess ise aga ei ole aastatega kaotanud oma aktuaalsust ning teemaksitluse sgavust. Keskkond ei ole kaugeltki ainus Eesti Nituste keskkonnaprobleeme tutvustav mess. Sstev areng ning elukvaliteedi silitamise temaatika on vaatluse all ka rahvusvahelisel ehitusmessil Eesti ehitab (keskkonnahoidlik ehitamine), energiamajanduse messil Enerex (energeetika negatiivsete keskkonnamjude vhendamine), puhastus- ja korrashoiumessil Cleanest (looduskeskkonna kvaliteedi hoidmise ning tehiskeskkonna inimsbralikumaks muutmise tehnoloogiad, seadmed, materjalid) jt.

ks Eesti lhiaja prioriteete on liitumine Euroopa Liiduga, mis on omakorda seotud vajadusega htlustada Eesti sstva arengu phimtted liidu omadega ning ka sellealase praktikaga. Seni on Eesti kulutused keskkonnakaitsele inimese kohta olnud suurimaid Euroopa Liidu kandidaatriikide seas. Samas on siiski vaja kulutusi oluliselt suurendada, et parandada veemajandust, jtmekitlust, hu ja rannikumere seisundit ning edendada keskkonnateadlikku ja -hoidlikku tarbimist. Messi Keskkond lesanne on otsida keskkonnaprobleemidele optimaalseid lahendusi.

Keskkond 2002 phiteemad on:

sstev ja jtkusuutlik areng,

keskkonnaprojektid ja -tehnoloogiad,

rahvusvaheline keskkonnakaitse koost eri tasanditel,

keskkonnaekspertiis,

loodus- ja tehiskeskkonna kooseksisteerimine,

jtmemajanduse korraldus ja jtmekitluse tehnoloogiad,

ohtlike ja toksiliste jtmete kitlus,

jkreostuse likvideerimine,

vesivarustus, vee- ja heitveepuhastus,

hukvaliteedi parandamine, husaaste kontroll ja reguleerimine,

looduskaitse,

tervisekaitse,

energeetika keskkonnamjude vhendamine,

keskkonnateadus, nustamis-, koolitus- ja kirjastustegevus,

keskkonnateadlikkuse edendamine,


Traditsiooniliselt on keskkonnamessi raames toimunud kahepevane konverents teadlaste ja praktikute osavtul. Sellel aastal korraldab Taani firma Christiansen Consulting Ltd konverentsi, mis keskendub Taani ja Eesti koostle keskkonnaprojektide rahastamisel, rahvusvahelistele ja Eesti kogemustele keskkonna saastekoormuse ning negatiivsete keskkonnamjude vhendamisel.

Keskkond on htaegu erialamess ning meldud eelkige asjatundjatele, kuid ksitletavad teemad leiavad mrksa laiemat klapinda. Jtkusuutlikkus, ressursisstlik ning keskkonnahoidlik tootmine moodustavad majanduse arengu vundamendi ning just see loob keskkonnamessil soodsa pinnase uue oskusteabe, ideede ja lahenduste levikuks ning efektiivse pikeskkonna ja arenguruumi jaoks.

Keskkond hlmab ka erisuguseid teabe-, nustamis- ja koolitusritusi, mis ksitlevad nagu ekspositsioongi keskkonnakaitseksimusi mitmel tasandil: rahvusvahelises ja ldriiklikus, htlasi ka regionaalses ja konkreetse ettevtte mastaabis; seega on mess htviisi kasulik nii ametnikele kui ka firmade esindajaile.

Keskkonnamessi spetsiifikast, senise korraldamise kogemustest ning tagasisidest lhtuvalt mjutavad ekspositsioonis nhtu, konverentsil kuuldu ning firmade esitlustel kogetu messil kijate mtteviisi ja kitumist erinevalt:

diagnostiliselt teadvustatakse probleeme ning analsitakse nende phjusi;

terapeutiliselt otsitakse probleemidele alternatiivseid lahendusi;

prognostiliselt ennustatakse potentsiaalseid arengusuundasid, kirjeldatakse ja analsitakse neid;

pragmaatiliselt esitatakse reaalseid arenguvimalusi, analsitakse ja hinnatakse neid;

praktiliselt esitletakse vahetult teadus- ja arendust tulemusi ning innovatiivseid ideid.

Et eeltoodu ei jks vaid snadeks, kutsun Eesti Nituste AS-i nimel kiki asjatundjaid, samuti keskkonnaprobleemidest ning nende lahendamisest huvituvaid inimesi 6.8. novembril Messikeskusse messile Keskkond 2002.


Siimu Loogma (1947) on Eesti Nituste AS-i arengudirektor.Siimu Loogma
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012