Eesti Looduse fotov�istlus
05/2003   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL KSIB EL 05/2003
Mis on elupaikade punane raamat?

Esialgu on Eesti elupaigatpide punane raamat alles idee, mille teostamise vajalikkust vaeb trhm keskkonnaministeeriumi algatatud projekti kigus.

Samamoodi kui ohustatud liikide punaseid raamatuid on paljudes riikides koostatud taimekoosluste vi biotoobitpide (elupaigatpide) punaseid raamatuid. Suurenev inimmju ja teisenev maakasutus seab ohtu sellisedki kooslused ja elupaigad, mis sajand tagasi maastikes valitsesid. Erinevalt liikidest saab elupaikade puhul rkida nende taastatavusest, samuti eristatakse kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid muutusi: elupaigatbid vivad maakasutuse vi loodusliku arengu kigus teiseneda, seejuures vib he tbi pindala vheneda ent ei tarvitse , kui seda tekib vi tekitatakse mujal juurde.

Trhm judis otsusele, et vajame koondatud andmestikku meil leiduvate koosluste ja elupaigatpide leviku, ohustatuse ja selle phjuste kohta. Tnuvrne materjal on viimasel aastakmnel tehtud inventuurid ja NATURA elupaikade kaardistustd, kuid kindlasti tuleb philiselt taimkattetpidel rajanevale klassifikatsioonile lisada ka nn. pisielupaigad: liolulised seente, sammalde, samblike ja selgrootute elupaigad (metsa vriselupaikade eeskujul). Koosluse struktuurielementidena mjutavad nad vastava koha liigilist mitmekesisust ning sageli ka looduskaitsevrtust. Linnuliikide ja imetajate seisukohalt on oluline silmas pidada elupaigatpide omavahelisi naabrussuhteid (biotoobikomplekse), et tagada nii toitumis-, varje- kui ka sigimisalade olemasolu. Suurt poolehoidu kogus trhmas mte hendada elupaigatpidega haruldaste, ohustatud ja kitsalt spetsialiseerunud liikide elupaigaeelistused. Thelepanu vrivate liikide andmestiku sidumine elupaigatpidega aitab mratleda nii viimaste piire kui ka sisu ja vimaldab asjalikke looduskaitserakendusi sstlikus metsamajanduses, mahepllunduses, maastikuplaneerimisel jne.Anneli Palo
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012