Eesti Looduse fotov�istlus
2011/08   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2011/08
Lppesid suured veemajandusprojektid

1. juulil lpetati pidulikult tukefondide programmperioodi 20042006 mahukaim veeprojekt Emaje-Vhandu valgala veemajandusprojekt. htekuuluvusfondi (F) toel lppenud projekti, mille tulemusena on 47 600 elanikul ligips hisveevrgile ja kanalisatsioonile, oli kaasatud 28 omavalitsust Tartu-, Jgeva-, Ida-Viru-, Plva- ja Vrumaalt ning selle kogumaksumus oli ligi 65 miljonit eurot.
Projekti tulemusena ehitati ja uuendati umbes 240 km vee- ja 280 km kanalisatsioonitorustikke, rajati ja rekonstrueeriti 50 puurkaevu, 41 joogiveettlusjaama ning 32 reovee puhastamiseks vajalikku rajatist.
29. juunil toimus samalaadne ritus Kuressaares: joone sai alla Lnesaarte veemajandusprojekt. Saaremaal osales 14, Hiiumaal 3 omavalitsust. Projekti raames ehitati ja uuendati kahes maakonnas 88 km veetorustikku, 87 km kanalisatsioonitorustikku, 100 kanalisatsioonipumplat, 29 joogivee puurkaevu ning 27 reoveepuhastit. Tnu projektile on 22 000 Saaremaa elanikul ja le 4000 Hiiumaa elanikul vimalus liituda hisveevarustuse ja -kanalisatsiooniga, et tarbida tervisele ohutut puhast joogivett. Keskkonda juhitav heitvesi puhastatakse nuete jrgi ja see ei reosta Lnemerd.
Kuressaares slmiti ka keskkonnaministeeriumi ja Eesti vee-ettevtete liidu (EVEL) vaba tahte leping, mille eesmrk on tugevdada ministeeriumi ja vee-ettevtete partnerlust ning aidata seelbi tagada kvaliteetne joogivesi ja puhas keskkond. Vaba tahte leping hlmab muu hulgas regulaarset infovahetust ning koostd veemajandust puudutavate igusaktide vljattamisel. EVEL vtab endale htlasi kohustuse ergutada oma liikmeid tiustama kvaliteedissteeme, rakendama parimaid tehnoloogiaid ning edendama keskkonnateadlikku mtteviisi.Keskkonnaministeerium
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012