Eesti Looduse fotov�istlus
2012/01   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL ksib EL 2012/01
Mis on kaitseala kasutuskorralduskava ja klastuskorralduskava?

Mnegi tuntud kaitseala, niteks Lahemaa vi Vilsandi rahvuspargi puhul, vime kas vi internetiotsingul kokku puutuda kahe sna hte moodi klava arengudokumendiga: kaitsekorralduskava ja kasutuskorralduskava. Kasutuskorralduskavasid kasutas RMK kuni 2010. aastani klastuskorralduse- ja loodushariduse plaanimisel. Selle asemel ilmselt ka nimetusest tuleneva segaduse vltimiseks on alates 2011. aastast kasutatud sisuliselt tpsustunud nimetust klastuskorralduskava.
Uue RMK arengukava 20112014 eesmrgi 4.4.3 phjal tuleb RMK majandatavate loodusalade kohta koostada viieaastased klastuskorralduskavad (www.rmk.ee/press/trukised/arengukava). RMK mratleb loodusalana nii kaitse- kui ka puhkealasid.
Klastuskorralduskavadega plaanib RMK oma tegevust loodusalade majandamisel ning samuti looduskeskuste ja teabepunktide tegevust. Niteks, kuidas luua puhkevimalusi ja suunata metsa kasutamist RMK puhkealadel ning korraldada kaitstavate loodusobjektide klastamist. RMK loodusaladest saab levaate veebilehelt www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale.
Kaitsekorralduskava on hoiualade ja kaitsealade kaitse korraldamise alusdokument. See sisaldab muu hulgas plaani, kuidas viia ellu neid kaitsekorralduslikke tegevusi, mille siht on hoida, taastada ja tutvustada ala phivrtusi, ning levaadet tde mahu, koha, ulatuse kirjelduse ja umbkaudse maksumuse kohta. Kaitsekorralduskava koostamisse kaasatakse RMK ja teised huvirhmad ning avalikkus.
Kaitse- ja hoiualade klastuskorralduskavade koostamisel lhtub RMK nende kaitse-eeskirjadest ja kaitsekorralduskavadest. Vormistatud klastuskorralduskavad koosklastatakse kaitstava loodusobjekti valitsejaga (keskkonnaametiga) ja kohaliku omavalitsusega ning avalikustatakse.
Kokkuvtlikult vibki elda, et kaitsealadel mrab kaitsekorraldusliku tegevuse kindlaks looduskaitseseadusest tulenev kaitsekorralduskava. RMK sisedokument klastuskorralduskava tpsustab kaitsekorralduskavas ette nhtud tegevust.Mart Klvik, EM maastiku elurikkuse korralduse professor
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012